Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AVVIS spol. s r.o. určené pre odberateľa (zákazníka)

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť AVVIS spol. s r.o, IČO: 45606803, so sídlom Iža 476, 946 39 Iža. (ďalej len „zhotoviteľ“) a odberateľom (ďalej len „odberateľ“).

 

Odberateľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo, za účelom podnikateľskej činnosti, alebo pre vlastné potreby.

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre odberateľa v čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami a odberateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za dielo zhotoviteľovi,

Dielo je predmet zmluvy, na základe uzatvorenej zmluvy s odberateľom, ktoré predstavuje vykonanie pracovných činností a to najmä: dodanie materiálu vrátane jeho montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky.

Dielom sa rozumie aj inštalácia a uvedenie do prevádzky tovaru, ktorý je vlastníctvom odberateľa, ako aj vykonanie servisných prác a pozáručného servisu.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ a odberateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky ako sú uvedené v týchto VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

 

II. Spôsob uzatvárania zmluvy

1.     Návrh na uzavretie zmluvy – objednávku (ďalej len „objednávka“), zasiela odberateľ zhotoviteľovi v písomnej forme na e-mailovú adresu zhotoviteľa, na korešpondenčnú adresu sídla zhotoviteľa, alebo osobne odovzdaním na adrese sídla zhotoviteľa vo forme vyplneného a odoslaného kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke zhotoviteľa.

Objednávka bude vyhotovená zo strany odberateľa na základe informácií o diele, termíne jeho inštalácie a cene za dielo, s ktorými zhotoviteľ vopred oboznámil odberateľa (t.j. cenová ponuka), ak nebude dohodnuté inak. Cenová ponuka je platná výlučne počas lehoty v nej uvedenej.

2.      Následne po odoslaní objednávky obdrží odberateľ na svoju e-mailovú adresu od zhotoviteľa potvrdenie o prijatí objednávky.

3.     Potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa vzniká zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zhotoviteľom a odberateľom.

 

III. Podmienky vykonania diela

1.     Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a mieste dohodnutom v zmluve.

2.     Odberateľ je povinný zabezpečiť pri vykonávaní diela zhotoviteľovi súčinnosť. Najmä je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť miesta výkonu diela podľa požiadaviek zhotoviteľa tak, aby zhotoviteľ mohol vykonať dielov súlade so zmluvou a taktiež, aby mal zhotoviteľ nerušený prístup na miesto výkonu diela. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na mieste výkonu diela, ktorá je oprávnená a poučená poskytnúť súčinnosť zhotoviteľovi pri vykonávaní diela. Uvedené sa týka aj všetkých ďalších vecí a úkonov, ktoré má podľa požiadaviek zhotoviteľa zabezpečiť odberateľ.

3.     Termín vykonania diela sa predlžuje o čas, kedy zhotoviteľ nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane odberateľa alebo z objektívnych dôvodov nezávislých od zhotoviteľa.

4.     V prípade nemožnosti alebo omeškania vykonania diela z dôvodov na strane odberateľa, má zhotoviteľ nárok na náhradu vzniknutej škody zahrňujúcu nárok na náhradu dodatočne vynaložených nákladov vrátane cestovných nákladov a nákladov za stratu času.

5.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a je oprávnený poveriť vykonaním diela tretiu osobu.

6.     Zhotoviteľ je povinný upozorniť odberateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od odberateľa alebo pokynov daných odberateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov odberateľa, alebo písomného oznámenia, že odberateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto právo na náhradu vzniknutej škody a nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Zhotoviteľ nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak odberateľ na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.

7.     Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu odberateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby, než prekážky zistil.

8.     Odberateľ sa zaväzuje nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do diela resp. časti diela a inštalovanej technológie, v opačnom prípade mu nebudú priznané nároky z vád diela.

9.     V prípade, ak to povaha diela vyžaduje, zaväzuje sa odberateľ pravidelne v stanovených lehotách vykonávať profylaktické kontroly diela.

IV. Cena za dielo

1.     Cena za dielo bola dohodnutá v zmluve medzi zhotoviteľom a odberateľom na základe cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom odberateľovi. Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

2.     Ak nebude dohodnuté zmluvnými stranami inak, zaväzuje sa odberateľ uhradiť cenu za dielo nasledovne:

– prvá časť ceny ako záloha vo výške 50 % bude uhradená na základe faktúry zhotoviteľa vystavenej v deň uzatvorenia zmluvy, doba splatnosti zálohovej faktúry je dohodnutá na 7 dní po jej vystavení.

– druhá časť ceny diela bude uhradená na základe faktúry zhotoviteľa vystavenej v deň odovzdania a prevzatia diela, doba splatnosti záverečnej faktúry je dohodnutá na 14 dní po jej vystavení.

3.     Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v termíne jej splatnosti. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena za dielo splatná na základe vystavenej faktúry pripísaná na účet zhotoviteľa.

4.     Odberateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo v plnej výške tak, ako bolo dohodnuté zmluve, a to aj v prípade, ak nebolo dielo dodané v celej časti z dôvodov na strane odberateľa.

5.     Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak platí, že zhotoviteľ nemá povinnosť začať vykonávať dielo dokiaľ odberateľ neuhradí prvú časť ceny za dielo v plnej výške.

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na diele

1.     Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej ceny za dielo.

2.     Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na odberateľa v okamihu inštalácie čo i len časti diela na mieste a na veci určenej na to odberateľom. To znamená, okrem iného, že odberateľ sa stáva zodpovedným za poškodenie/ stratu / zničenie / odcudzenie diela resp. časti diela.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1.     Odberateľ sa zaväzuje dielo prevziať v deň dokončenia diela, poprípade v termíne podľa výzvy zhotoviteľa resp.aj po častiach, ak tak uváži zhotoviteľ. Pred odovzdaním diela zhotoviteľ vykoná revíziu diela a zaškolenie odberateľa.

2.     Odovzdanie a prevzatie diela prebehne na základe písomného protokolu (zápisnice) podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní diela musí obsahovať najmä: deň a miesto odovzdania diela, zhodnotenie kvality diela vrátane taxatívneho vymenovania prípadných nedorobkov, vád a určenia spôsobu a primeranej lehoty na ich odstránenie, konštatovanie odberateľa, že dielo preberá a podpisy oboch zmluvných strán. Odberateľ je povinný prevziať dielo aj s prípadnými nepodstatnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.

3.     Pokiaľ odberateľ v stanovenom termíne neprevezme dielo, je odberateľ povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri udržiavaní / uskladnení neprevzatého diela vrátane náhrady škody, ktorá mu vznikne. Zároveň je odberateľ povinný plniť všetky svoje záväzky podľa zmluvy, ako keby dielo riadne a včas prevzal (napr. záväzok uhradiť kúpnu cenu), taktiež plynie záručná doba.

VII. Servisné práce

1.     Pod servisnými prácami sa rozumie vykonanie diela spočívajúce v servise – oprava, úprava, údržba vecí vo vlastníctve odberateľa a taktiež pozáručný servis.

2.     V prípade objednávky servisu zo strany odberateľa sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať prvú obhliadku s uvedením predmetu a ceny servisu najneskôr do 30 dní od dopytu odberateľa.

3.     Pri servisných prácach sa priebeh a dokumentácia spravidla vyhotovujú výlučne elektronicky, vrátane servisného záznamu či faktúry vystavenej len v elektronickej podobe. Tieto dokumenty sú zasielané zo strany zhotoviteľa na emailovú adresu určenú odberateľom.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná písomne s uprednostnením formy emailových správ na e-mailové adresy zhotoviteľa a odberateľa. Doručovanie sa môže vykonávať taktiež na poštovú adresu druhej zmluvnej strany, alebo osobne oproti podpisu. Za riadne doručenie písomnej zásielky sa považuje aj odmietnutie jej prevzatia alebo márne uplynutie odbernej lehoty na prevzatie zásielky na pošte. V prípade doručovania prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňa nasledujúcim po dni odoslania.

2.     Zhotoviteľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien tovarov, z dôvodu zmien podmienok na trhu či zmeny obchodných podmienok tretích osôb – dodávateľov zhotoviteľa, ďalej v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech zhotoviteľa. VOP sú platné pre konkrétnu zmluvu v znení účinnom v deň uzatvorenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2023.

 

Fakturačné údaje zhotoviteľa:

AVVIS spol. s r.o., Iža 476, 946 39 Iža

IČO: 4560680, DIČ: 2023062338, IČ DPH: SK2023062338

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, vložka č26986/N

Bankové spojenie: VÚB a.s., BIC: SUBASKBX, IBAN: SK92 0200 0000 0027 7482 3456